Přijímací zkoušky z matematiky

Dne 14.9.2016 byla zahájena činnost kroužku „Přijímací zkoušky z matematiky", který se koná každou středu od 13.45 do 14.30.

Žáci si zde prohlubují své znalosti z algebry a geometrie, vedoucím kroužku je učitel Zdeněk Cudlín.

Postupně procvičíme jak učivo z předcházejících ročníků, tak z ročníku devátého –funkce, lomené výrazy, rovnice a jejich soustavy, osovou a středovou souměrnost, Pythagorovu a Thaletovu větu, goniometrické funkce a tělesa.

Přínosem pro všechny bude nejen lepší připravenost na přijímací zkoušky, ale následně i snadnější zvládnutí prvního ročníku na střední škole.