Na základě Manuálu MŠMT pro školy a školská zařízení ze dne 17. 8. 2020 přistupuje škola od 1. 9. 2020 k těmto opatřením:

 • při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS)
 • škola zajišťuje v rámci své kompetence desinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby apod.
 • místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod.

Provoz školy:

 • škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy
 • od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
 • nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy
 • nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech
 • zavedení plošné povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest může být zaváděno v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. SEMAFOR, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS
 • soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny
 • při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla, e-maily)
 • škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce – web, komunikační systém v DM software
 • škola průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce
 • pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen
 • škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí
 • škola vyhodnotí a zváží nutnost a organizaci přesouvání žáků mezi učebnami a v dalších prostorách školy s cílem snížení rizika nákazy COVID – 19
 • v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS

Hygienická pravidla:

 • u vstupu do budovy školy, v každé učebně (oddělení ŠD), na chodbách u hygienických zařízení, u tělocvičny, u školní jídelny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou
 • v co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole, škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje
 • velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem
 • větrání učeben se provádí opakovaně jak krátkodobě, tak i intenzivně o přestávkách i během vyučovacích hodin
 • je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití
 • úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně
 • denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují, úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají
 • je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí
 • úklidový personál je informován o hygienických zásadách a potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů
 • je třeba, aby žáci, kteří mají alergické reakce na dezinfekční prostředky, používali vlastní dezinfekci, která jim vyhovuje
 • vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému SEMAFOR

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19:

 • školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí včetně COVID-19, tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví (§ 7 odst. 3 zákona o ochraně zdraví) tím, že jsou povinny zajistit izolační místnost pro žáky, kteří vykazují známky akutního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.)
 • příznakům je třeba věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění je nutné volit tento postup:
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy, pokud je přítomen jeho zákonný zástupce
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí  a pokud to není možné, postupuje se takto: neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do izolační místnosti
  •  v každém případě škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
  • v izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem
 • pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost pediatr

Výskyt onemocnění COVID-19 u žáka školy:

 • školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS, škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání zákonné zástupce a zřizovatele
 • škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy (oddělení)
 • prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem
 • ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání
 • žáci mají povinnost se distančně vzdělávat
 • škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků
 • v ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem, škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole

Školní družina:

 • oddělení školní družiny budou tvořena žáky jedné třídy nebo několika předem daných tříd
 • ranní družina je do odvolání zrušena, škola je otevřena od 6:30 hodin, žáci 1. – 5. ročníku odchází ze šatny přímo do své kmenové třídy, žáci 2. stupně přichází do budovy školy v 7:40 hodin a přechází rovněž do své třídy
 • pokud je určitému účastníkovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí
 • pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí následující: ředitelka školy stanoví úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů

Školní jídelna:

 • obědy standardně, svačiny nebudou k dispozici (podobu opatření)
 • maximální hygiena v kuchyni a v jídelně
 • žáci budou používat dezinfekci před vstupem do školní jídelny
 • omezení samoobslužného výdeje
 • stoly budou průběžně dezinfikovány
 • maximální omezení kontaktu skupin žáků
Provoz Základní školy Netvořice ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19