Vážení rodiče, milé děti, posílám Vám další dávku práce. Doufám, že Vám to půjde dobře. Bylo by dobré dbát poznámek, které píši k některým úkolům, dělat dětem při učení přestávky, aby nebyly přetížené. Zařiďte se podle aktuální situace Vašeho dítě. Vždy je lepší méně, po částech a častěji. Velké dávky děti nepoberou, protože jsou unavené. Další informace budu posílat průběžně. Pokud by se děti nemohly vrátit druhého listopadu do školy, budu muset vymýšlet další metody práce. Je dost možná, že Vás při online připojení také požádám o ukázku práce v pracovních sešitech.   Přeji Vám a Vašim rodinám hlavně zdraví. Mgr. Jana Bernardová


19. 10. 2020

Český jazyk

Čtení  

Živá abeceda – opakování básnička str. 14  Slabikář – úvodní stránka – opakování probraných hlásek – písmen str. 3/3- bylo by dobré spojovat písmena s obrázky pastelkou nebo fixou podle barvy pozadí jednotlivých písmen, u Uu použijte obyčejnou tužku

Psaní

Písanka 1 str. 24 – 1., 2. a třetí řádek O, O, Oo

Čtení

Slabikář – opakování slabik s m str.4/1; 4/2 žlutý balónek- bylo by dobré dělat obloučky pod slabikami – pozor na slova E mo!, E mu, E ma – E tvoří základ slabiky, proto bude pod E samostatný oblouček a pod mo, mu, ma druhý oblouček; u mí má samostatný oblouček pod u a druhý pod mí; 4/3 – číst dvakrát nejdříve při obloučkování a pak ještě jednou ( lila balónek ); 4/4 slovo mimi můžete vyskládat z písmen skládací abecedy nebo napsat psacími písmeny, protože už je děti umí; 4/5 růžový balónek čtení psacího písma.

Psaní

Písanka 1 str. 24 – 3., 4. a 5. řádek O ó, Ol, Ola – hlásky přečíst, pak obtáhnout vzor a potom psát, aby dítě vědělo, co píše a nenapodobovalo jen tvary bez pochopení slova – pokud se jedná o slovo


Matematika

pracovní učebnice (žlutá) str. 35/5 vybarvení podle zadání v zeleném proužku; www.matýskova-matemetika ; výuková videa; 1. ročník: 1. díl ( aktualizované vydán  2018-2019) str, 36/1 při čtení úlohy je dobré dělat obloučky jako ve slabikáři – raději dělat s rodiči, protože by to mohlo být pro některé děti jako samostatná práce moc těžké; str. 36/ 2; str. 36/3 – videa jsou hodně rychlá, proto je dobré je stopnout a dát dětem dostatek času na pochopení a vypracování


Prvouka

www.luštěnky domů.cz Luštěnky procvičování učiva 1. stupně – prvouka 1 I. Pohádka O veliké řepě  II. Podzim – živočichové – trošku náročnější


Úterý 20. 10. 2020

Český jazyk

Čtení / psaní

opakování psacích slabik slabikář str.4/4 dole; pokuste se slabiky opsat na papír ( prvotní pokus o opis – opis je psaní z psacího písma do psacího, ale přepis je psaní z tiskacího písma do psacího – to přijde později). Je dobré vždy slabiku přečíst a pak napsat, stejně to dělat i s dalšími. Pokud to se to někomu nepovede, tak se zatím nic neděje, protože je to první pokus  .Úspěšný pokus je třeba pochválit, ale neúspěšný by se neměl komentovat vůbec.

Psaní

Písanka 2 – psaní slabik me, mí – jen tyto dva řádky (opět nejdříve přečíst pak obtáhnout vzor a teprve nakonec napsat celý řádek.

Čtení

Živá abeceda – opakovat básničku str. 20 Slabikář str. 5/1 čtení slabik a spojování s obrázky.

Psaní

Písanka 2 – psaní slabik le, lu – jen dva řádky ( nutno nejdříve slabiku přečíst pak psát )

Čtení

Slabikář str. 5/2 růžový balónek – obloučkovat slabiky – číst dvakrát


YouTube

Míša Růžičková – Popeláři cvičíme s Míšou 6


Středa 21. 10. 2020

Český jazyk 

Čtení 

Slabikář str.5/3 – dvakrát číst – nejdříve při obloučkování a pak ještě jednou; str.5/4 – zatím ještě pro někoho hodně těžké – nutná dopomoc rodičů – skládání z písmen skládací abecedy; str.5/5 čtení slabik napsaných psacím písmem + druhý pokus o opsání slabik jen s malými písmeny ( velké jsme se psát ještě neučili) – nejdříve slabiku přečíst a pak napsat – při úspěchu pochválit, při neúspěchu nekomentovat – psát na papír


Matematika

www.matýskova-matematika.cz; výuková videa; 1. ročník: 1. díl – str. 37/1 ( text můžeme obloučkovat); pokud by se následné příklady zdály příliš rychlé, je třeba dětem video stopnout, aby si stačily uvědomit danou úlohu a odpovědět; 37/2 ( pracujeme s videm a s pracovní učenicí )


Prvouka YouTube

I. Jehličnaté stromy – učíme se poznat jehličnaté stromy v lese – nejen pro děti II. Listnaté stromy – učíme se poznat listnaté stromy v lese – nejen pro děti III. Já a můj svět – pracovní učebnice str. 18 Stromy na podzim – úkol domeček


Čtvrtek 22. 10. 2020

Český jazyk

Čtení

Živá abeceda – opakování básničky k s str. 26 Slabikář – čtení str. 6/1 – slabiky spojovat s obrázky; str.6/2 žlutý balónek – číst dvakrát nejprve při obloučkování a pak ještě jednou

Psaní

Písanka 2 – str.1 slabika se – 1 řádek – nejdříve slabiku přečíst a pak psát

Čtení

Slabikář str. 6/3 nejdříve číst a obloučkovat a pak číst ještě jednou; str. 6/ 4; str.6/5 skládání slov ze slabik a vybarvování – nutná větší dopomoc rodičů u některých dětí; čtení/psaní str.6/6 nejdříve čtení slabik všech pak čtení a psaní jen slabik s malými písmeny – pokus o opis na papír – úspěch pochválit, neúspěch nekomentovat


Matematika

www.matskova-matematika.cz, výuková videa; 1. ročník: 1díl – str. 37/3 – hodně rychlé nutné stopovat při vypracovávání do pracovní učebnice; str. 37/4 zase hodně rychlé – nutno stopovat a nechat delší dobu na spočítání na prstech nebo na počitadle ne s jinou pomůckou ( na toto potřebují děti alespoň 15 minut někdo i více)


Pátek 23. 10. 2020

Český jazyk

Čtení

Živá abeceda – opakovat básničku str. 34 Slabikář str. 7/1 čtení slabik  a spojování s obrázky; str.7/2 číst dvakrát nejdříve s obloučkováním a pak ještě jednou

Psaní

Písanka 2 str. 1 slabiky pi, po – nejdříve slabiku přečíst a pak psát;  str.2 psaní slabik mo, se, so la, pa, pe – vždy nejdříve přečíst slabiku a pak napsat celý řádek – poslední dva řádky nepíšeme, protože je to přepis – psaní z tiskacího do psacího – zatím příliš náročné pro některé děti


Matematika

www.matýskova-matematika.cz; výuková videa; 1.ročník – str. 38/1,2  lehké; str. 38/3, 4, 5 trochu náročnější

Výtvarná výchova

Nakresli podobný obrázek jako je v prvouce na str. 17, jak děti pouštějí draky – popros maminku nebo tatínka nebo babičku nebo dědečka, aby obrázek ofotili nebo oskenovali a poslali mi v emailu na bernardova@zsnetvorice.cz nebo na WhatsApp na  773 116 842
Učivo 19.10. – 23.10.