Vážení rodiče, milé děti,

v letošním roce nás opět čeká netradiční zápis. Proběhne v pozměněné podobě v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy, to znamená bez osobního kontaktu s dětmi i zákonnými zástupci, pouze korespondenčně.

Pevně věřím, že se situace uklidní a Vašim dětem budeme moci osobní nepřítomnost u zápisu ve škole nějakým způsobem vynahradit.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí po odkladu školní docházky.

Děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 mohou být také přijaty k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2021/2022, jsou-li duševně i tělesně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce.

Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitele školy na základě žádosti zákonných zástupců dítěte a vyjádření pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 1. Termín podání žádostí: 7. 4. 2021 – 16. 4. 2021
 2. Podklady:
  • Žádost o přijetí dítěte k plnění školní docházky: .doc .pdf
  • Zápisní lístek dítěte: .docx .pdf
  • Rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte
  • Poznámka: u dětí, které navštěvují MŠ Netvořice, není nutný rodný list
 3. Způsob podání žádostí (podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších  předpisů):
  • Poštou – Tuto možnost velmi preferujeme a byly bychom rádi, abyste ji využili z preventivních důvodů a ochrany zdraví nás všech.
   Je nutné vyplnit všechny podklady a poslat na adresu školy:
   Základní škola Netvořice, Školní 171, 257 44 Netvořice, obálku označte nápisem Zápis do 1. třídy.
  • do datové schránky školy: m73mpa8
  • e-mailem s elektronickým podpisem
   poslat všechny vyplněné podklady opatřené elektronickým podpisem
   na e-mail: zsnetvorice@zsnetvorice.cz
 4. Přidělení registračního čísla:
  Registrační číslo Vám bude oznámeno telefonicky v průběhu měsíce dubna 2021.
 5. Vydání Rozhodnutí o přijetí dítěte:
  Na webových stránkách školy a na budově školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. Rozhodnutí vydává ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení. Rozhodnutí má jeden originál, který se zakládá do spisu dítěte. Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis. Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.
 6. Vydání Rozhodnutí o nepřijetí dítěte
  Rozhodnutí vydává ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení. Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte Rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení Rozhodnutí o nepřijetí.
 7. Odklad školní docházky
  V případě odkladu zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad školní docházky, viz, tiskopis ke stažení výše. Zákonný zástupce dítěte mimo spádovou oblast školy podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a současně předloží žádost o odklad školní docházky. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do    zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku. Zákonný zástupce doloží společně se žádostí dvě doporučující posouzení – školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení   všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

Zápis do I .třídy pro školní rok 2021/2022