(Všechny tyto informace vychází z pokynů MŠMT č.j.: MSMT 6329/2021-12 ze dne 7. 4. 2021 a jsou přizpůsobeny podmínkám naší základní školy)

Vážení rodiče, milí žáci,

od 12. dubna se vracejí i naši žáci do lavic. Tento návrat s sebou nese několik zásadních opatření v rámci současné epidemie COVID -19. Do školy nastupuje 1. stupeň a to formou tzv. rotační výuky.

Rotační výuka a její organizace:

 1. týden (12.4. – 16.4.): prezenčně se učí 1.,2. a 5. ročník, 3. a  4. ročník zůstává na distanční výuce
 2. týden: (19.4. – 23.4.): prezenčně 3. a 4. ročník, 1.,2. a 5. ročník zůstává na distanční výuce

V prezenční formě se žáci budou učit dle řádného rozvrhu. Školní družina bude v provozu ráno (6:30 – 7:40) a odpoledne (11:35 – 17:00). V rámci distanční výuky se žáci budou učit tak, jako doposud.

Nejdůležitější  hygienická pravidla:

 • u vstupu do budovy, na chodbách, WC, v učebnách, u tělocvičny a školní jídelny budou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou
 • pravidelné větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy
 • důkladný úklid a pravidelná dezinfekce všech místností, kde se zdržují žáci
 • školní jídelna bude respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe
 • každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty v souladu s aktuálním opatřením MZd

Žáci:

 1. Žáci budou používat zdravotní roušku, v případě jejího poškození má škola k dispozici náhradní roušky
 2. Žáci budou dvakrát týdně testováni formou antigenního testu

Testování žáků:

Testování bude prováděno vždy v pondělí a ve čtvrtek. Jedná se o neinvazivní antigenní testy pro samoodběr. Testování bude probíhat ve školní  tělocvičně (vstup zadním vchodem). Doprovod rodičů 1. -3. ročníku bude vítán. Pokud se žák nebude účastnit prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajišťovat žákovi distanční výuku.

Žák nemusí být ve škole testován v těchto případech:

 • Žák doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, který nebude starší 48 hodin a pokud tento žák nejeví příznaky onemocnění COVID-19.
 • Žák, který absolvoval z důvodu onemocnění COVID – 19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit ( potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Testování se nebude týkat prezenčně vzdělávaných žáků za účelem individuální konzultace !

Užitečné přílohy:

Video samoodběru:   https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

Testování – leták pro rodiče

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách

Pevně věřím, že to společně zvládneme, v případě nejasností volejte : 317 789 210

Návrat žáků do škol od 12. dubna 2021