Školní rok 2021/2022 bude zahájen dne 1. září, kdy přivítáme naše prvňáčky a všechny ostatní žáky školy venku před budovou. V případě nepříznivého počasí se žáci přesunou před 8. hodinou do svých tříd a prvňáčky přivítáme ve školní jídelně. Žáci obdrží první den rozvrh a základní informace spojené s novým školním rokem. Od čtvrtka 2. září se žáci budou učit dle stávajícího rozvrhu, bude v provozu školní družina a také školní jídelna.

Hygienická a protiepidemická pravidla:

  1. U vstupu do budovy, v každé učebně, před školní jídelnou, tělocvičnou a v jednotlivých odděleních školní družiny budou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.
  2. Učebny a ostatní využívané prostory v budově školy se budou intenzivně větrat.
  3. Desinfekce hygienických zařízení bude probíhat vícekrát denně.
  4. Školní jídelna bude respektovat všechna stanovená hygienická opatření při výdeji obědů.
  5. Každá osoba (žák, zaměstnanec, třetí osoba) bude povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty.

Testování žáků:

V měsíci září proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě.

  1. test: 1. září (2. – 9. ročník), 2. září ( 1. ročník – 1. září nemusí mít ochranu úst ve třídě))
  2. test: 6. září (1. – 9. ročník)
  3. test: 9. září (1. – 9. ročník)

Testovat se bude ve třídách neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT). Testování nepodstoupí žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ( použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, zákaz cvičení, zpívání, používání hygienické zařízení určené školou apod.). V případě pozitivního výsledku testu bude žák izolován od ostatních žáků (izolační místnost) a zákonný zástupce bude neprodlěně informován školou. Další postup je shodný s postupem v loňském školním roce.

Pevně věřím, že testování proběhne pouze v září a budeme se moci věnovat především vzdělávání žáků. Mgr. Ludmila Vodehnalová

Zahajujeme školní rok 2021/2022 – základní informace