7. dubna 2022

Zápis dětí do I. třídy ZŠ v Netvořicích pro školní rok 2022/2023 se koná  ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 13 hodin do 16 hodin v I. třídě budovy školy (přízemí velké budovy). K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2015 do  31. 8. 2016 a děti po odkladu školní docházky.

Odložení povinné školní docházky lze uskutečnit rozhodnutím ředitele školy na základě žádosti zákonných zástupců dítěte a vyjádření pedagogicko psychologické poradny a odborného či praktického lékaře.

Děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 mohou být také přijaty k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2022/2023, jsou-li duševně i tělesně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce.

Vydání Rozhodnutí o přijetí dítěte:

Na webových stránkách školy a na budově školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.

Rozhodnutí vydává ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení. Rozhodnutí má jeden originál, který se zakládá do spisu dítěte. Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis. Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové školy do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Vydání Rozhodnutí o nepřijetí dítěte

Rozhodnutí vydává ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního  řízení. Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte Rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou. Zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení Rozhodnutí o nepřijetí.

Odklad školní docházky

V případě odkladu zákonný zástupce dítěte ze spádové oblasti školy požádá o odklad školní docházky.  Zákonný zástupce dítěte mimo spádovou oblast školy podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a současně předloží žádost o odklad školní docházky. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku. Zákonný zástupce doloží společně se žádostí dvě doporučující posouzení –   školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.

K zápisu přineste rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.

Další informace a tiskopisy  ke stažení na webu školy:  O nás – Zápis do I. třídy

Zápis do I. třídy