Složení

1.  Za zřizovatele – Městys Netvořice:Kateřina Roušarová (předsedkyně)
 Monika Šlehobrová
2. Za zákonné zástupce žáků:Aneta Šemberová
 Ing. arch. Markéta Havlíková
3. Za pedagogický sbor:PaedDr. Milena Holcnerová
 Mgr. Jana Bernardová

Školská rada je orgán školy umožňující  zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda.

Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu školy,
  3. schvaluje školní řád,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Dokumenty

Jednací řád školské rady
Zápis ze schůze školské rady ze dne 13.10. 2011
Zápis ze schůze školské rady ze dne 8.11. 2012

Zápis ze schůze školské rady ze dne 28.8. 2013

Zápis ze schůze školské rady ze dne 3.9.2014

Zápis ze schůze školské rady ze dne 8.9.2016

Zápis ze schůze školské rady ze dne 6.9.2017

Zápis ze schůze školské rady ze dne 10.9.2018

Zápis ze schůze školské rady ze dne 25. 2. 2021