Provozní doba:6:30 – 7:45, 11:35 – 17:00
Telefon:702 018 968
Vychovatelky:Lenka Nováková novakova.l@zsnetvorice.cz
 Jaroslava Bronová bronova@zsnetvorice.cz
 Jitka Kovaříková kovarikova@zsnetvorice.cz

Fakta o školní družině

  • je důležitý výchovný partner rodiny a školy
  • plní výchovně-vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí
  • pomáhá dětem překonávat jejich handicapy
  • má důležitou roli v prevenci sociálně patologických jevů
  • rozvíjí komunikativní, sociální, občanské a pracovní kompetence

Školní družina (ŠD) je určena přednostně pro žáky 1. – 4. ročníku základní školy. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.