Provozní doba:6:30 – 7:45, 11:35 – 17:00
Telefon:317 789 210, 731 443 987
Vychovatelky:Helena Mašková – 721 255 245
 Jaroslava Bronová – 723 457 709
 Jarmila Jelínková – 702 526 852

Fakta o školní družině

  • je důležitý výchovný partner rodiny a školy
  • plní výchovně-vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí
  • pomáhá dětem překonávat jejich handicapy
  • má důležitou roli v prevenci sociálně patologických jevů
  • rozvíjí komunikativní, sociální, občanské a pracovní kompetence

Školní družina (ŠD) je určena pro žáky 1. – 5. ročníku základní školy. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.